0472/57.66.69

sarah_lievens@hotmail.com

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende problemen waarvoor u in de praktijk terecht kunt:

Leesproblemen of Dyslexie

Leren lezen is voor veel kinderen niet evident. Indien uw kind veelvuldig leesfouten maakt, traag leest, letters wisselt of radend leest, kan er sprake zijn van dyslexie.

Schrijfproblemen of Dysorthografie

Sommige kinderen kunnen maar niet onthouden welke klank bij welke letter hoort, wisselen letters van plaats, vergeten letters of voegen letters toe. Anderen ondervinden dan weer problemen met de spellingregels. In deze gevallen kunnen we spreken over dysorthografie.

Rekenproblemen of Dyscalculie

Niet iedereen heeft evenveel aanleg voor rekenen. Weinig inzicht in de getallenstructuur, onvoldoende kennis van de procedures voor optellen en aftrekken, of het moeizaam automatiseren van de maal-en deeltafels zijn veel voorkomende problemen die vallen onder de noemer dyscalculie.

Taalachterstand en taalstoornis(Dysfasie)

Kinderen maken verschillende stadia door in hun taalontwikkeling. Loopt de ontwikkeling trager dan normaal dan spreken we over taalachterstand. Bij dysfasie is er naast een eventuele achterstand ook een verstoring in de ontwikkeling. Symptomen zijn weinig woordenschat, foute zinsbouw, een verkeerde morfologie en zich moeilijk kunnen uitdrukken.

Articulatiestoornissen en/of fonologische problemen

Zeer jonge kinderen kunnen woorden nog niet juist uitspreken, ze laten klanken weg of vervangen ze door andere klanken. Ze leren niet alle klanken op hetzelfde moment. Dit maakt deel uit van een normale spraakontwikkeling. Indien het foutief articulatiepatroon aanhoudt, dan is er nood aan logopedische therapie. Ook bij kinderen met gehemelte- en of lipspleten doen zich vaak articulatieproblemen voor. Zij kunnen ook verder geholpen worden door een logopediste.

Afwijkende mondgewoonten en slikproblemen

Afwijkende mondgewoonten zoals duim-/vinger- of speenzuigen verstoren de stand van onze kaken en gebit en kunnen aanleiding geven tot articulatiestoornissen. Een afwijkende tongpositie leidt tot slikproblemen en afwijkende articulatie van de letters l, n, s, z, d en t. Habitueel mondademen betekent dat kinderen niet of niet voldoende door hun neus ademen. Hierdoor zijn ze meer vatbaar voor ziektes.